اخبار داخلی انجمن

اطلاع رسانی در خصوص چاپ سررسید

13 آبان 1396, 7:39 ق ظ نوشته شده توسط

آشنایی با هیئت مدیره جدید انجمن

20 تیر 1396, 6:44 ق ظ نوشته شده توسط

صورت های مالی سال 1395

20 خرداد 1396, 2:01 ب ظ نوشته شده توسط

صورت های مالی سال 1394

20 خرداد 1396, 9:11 ق ظ نوشته شده توسط

قابل توجه اعضاء انجمن

23 آذر 1395, 5:34 ق ظ نوشته شده توسط

قابل توجه اعضاء انجمن

13 آذر 1395, 3:37 ب ظ نوشته شده توسط

جلسه اعضاء انجمن با شرکت های ایتالیایی

13 آذر 1395, 3:26 ب ظ نوشته شده توسط

آدرس جدید انجمن انبوه سازان استان تهران

17 مهر 1395, 11:14 ق ظ نوشته شده توسط

اطلاعیه مهم برای اعضاء انجمن

14 شهریور 1395, 7:25 ق ظ نوشته شده توسط

قابل توجه اعضاء انجمن

10 شهریور 1395, 4:14 ب ظ نوشته شده توسط

قابل توجه اعضای انجمن

27 مرداد 1395, 7:22 ق ظ نوشته شده توسط

صورت های مالی انجمن منتهی به 29 اسفند 1393

19 اسفند 1394, 10:22 ق ظ نوشته شده توسط