انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان

مرکز توجه دانستنیهای مالی ومالیاتی (متد )

فرم مالی

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام تجاری(*)
ورودی نامعتبر

سال عملکرد(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

-------------------------------------------------------

نوع شخص(*)
ورودی نامعتبر

تعداد پرسنل(*)
ورودی نامعتبر

آیین نامه و نظامات(*)
ورودی نامعتبر

دفاتر قانونی(*)
ورودی نامعتبر

دارد :
ورودی نامعتبر

نرم افزار(*)
ورودی نامعتبر

نام نرم افزار(*)
ورودی نامعتبر

کارت بازرگانی(*)
ورودی نامعتبر

حسابرسی بیمه(*)
ورودی نامعتبر

حسابرسی مالی(*)
ورودی نامعتبر

حسابرسی مالیاتی(*)
ورودی نامعتبر

اظهار نامه ارزش افزوده ارائه گریده(*)
ورودی نامعتبر

گزارش 169 مکرر ارائه گریده (*)
ورودی نامعتبر

سابقه حسابداری داشته اند ؟(*)
ورودی نامعتبر

چند سال سابقه کاری دارند ؟(*)
ورودی نامعتبر

حسابدار :(*)
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

روش رسیدگی مالیاتی سه سال قبل :

علی الرأس(*)
ورودی نامعتبر

سابقه مالیاتی سه سال قبل (مبلغ )(*)
ورودی نامعتبر

انبار گردانی گردیده است ؟(*)
ورودی نامعتبر

سایر توضیحات(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی زیر را وارد کنید(*)
کد امنیتی زیر را وارد کنید
ورودی نامعتبر

فرم مالیاتی

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام تجاری(*)
ورودی نامعتبر

سال عملکرد(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

موضوع(*)
ورودی نامعتبر

سایر(*)
ورودی نامعتبر

مرحله(*)
ورودی نامعتبر

مستندات :
--------------------------------------------------------

مستندات(*)
ورودی نامعتبر

سایر(*)
ورودی نامعتبر

--------------------------------------------------------

توضیحات(*)
ورودی نامعتبر

کد امنیتی زیر را وارد کنید(*)
کد امنیتی زیر را وارد کنید
ورودی نامعتبر

commission

ezgif-1-b107876e33.gif