شرايط عضويت :
شرايط عضويت در انجمن صنفي انبوه سازان مسكن با توجه به اساسنامه و اهداف تعريف شده بشرح زيرمي باشد .

 • اشتغال به كار انبوه سازي در زمينه سرمايه گذاري , مشاركت , پيمانكاري درپروژه هاي هاي انبوه سازي (حداقل چهار سال سابقه فعاليت براي اشخاص حقيقي متقاضي يا مديران اشخاص حقوقي )
 • ساخت حداقل پنجاه واحد مسكوني در تهران و يا بيست و پنج واحد مسكوني در شهرستانها.
 • در حوزه فعاليت كه مي تواند در تهران و شهرستانها باشد داراي دفتر و محل كار،تلفن و كد پستي باشد (كه در صورت تغيير مشخصات به صورت كتبي همراه با سايرتغييرات به انجمن اعلام شود) .

مدارك مورد نياز :

 1. تنظيم و تكميل پرسشنامه پيوست (فرم هاي الف , ب , ج ) و الحاق تصوير اسناد ذيل كه كليه اوراق توسط متقاضي مهر و امضا گرديده است :
 2. تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي شركت براي اشخاص حقوقي. (آگهی تأسیس وآخرین تغییرات)
 3. تصوير آخرين مدرك تحصيلي و پروانه اشتغال به كار مهندسي متقاضيان حقيقي و مديران اشخاص حقوقي .
 4. تصوير شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي.
 5. تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي
 6. كپي از قراردادها، پروانه ساختمان و پايان كار پروژه هاي قيد شده در فرم ج كه در پنج سال گذشته انجام شده است .
 7. دو قطعه عکس 4*3 متقاضی (اشخاص حقوقی عکس مدیر عامل)
 8. چنانچه شركت داراي رزومه مي باشد پيوست شود.
 9. تبصره 1 : مبلغ تعيين شده از سوي انجمن به شماره حساب 14005048055 نزد بانک مسكن شعبه ميدان ونک به نام انجمن صنفي انبوه سازان مسكن .
 10. مبلغ تعيين شده مطابق مصوبه هيأت مديره بابت وروديه و حق عضويت ساليانه متعاقباً اعلام ميشود.
 11. توجه : درخواست متقاضي براي عضويت در انجمن به مفهوم قبول كليه مقررات و اساسنامه انجمن,آئين نامه ها و دستورالعمل ها همچنين رعايت مقررات و ضوابط حرفه اي تدوين شده توسط انجمن مي باشد.

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif