قابل توجه اعضاء محترم انجمن


پیش نویش قانون پیش فروش ساختمان،جهت اظهار نظر حضورتان تقدیم میگردد.
خواهشمند است نقطه نظرات خود را از طریق فکس به شماره ۲۲۰۱۲۸۰۵ و یا تلگرام به شماره ۰۹۱۰۹۴۹۴۵۹۰ تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۶/۵/۱۴ ارسال فرمایند.