جلسه انجمن با نمایندگان سرمایه گذاران ایتالیایی

نشست مشترک مدیران انجمن انبوه سازان استان تهران با نمایندگان تعدادی از سرمایه گذاران ایتالیایی روز سه شنبه 10 مرداد در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه که به ریاست احمد خرم رئیس انجمن برگزار گردید، ایرج رهبر نائب رئیس انجمن و سید محمود غفاری دبیر انجمن نیز حضور داشتند. بررسی آخرین وضعیت صنعت ساختمان کشور و همچنین ارزیابی و بررسی زمینه های همکاری با سرمایه گذاران ایتالیایی در این بخش محور اصلی این جلسه بود و قرار شد با بررسی های بیشتر و دقیق تر، زمینه های  جذب سرمایه گذاران ایتالیایی در صنعت ساختمان کشور بررسی و تدوین شود.