گزارش مکتوب در خصوص حضور نمایندگان انبوه سازان در کارگاه آموزشی مدیریت کارآمد سازمان های کارفرمایی ILO