گردهمایی روز سه شنبه مورخ 96/09/14در اتاق بازرگانی تهران

گردهمایی روز سه شنبه مورخ 96/09/14در اتاق بازرگانی تهران....اعضای محترم انجمن جهت استحضار