برگزاری «پنجمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری» و «چهارمین نمایشگاه تخصصی انبوه­سازان مسکن و ساختمان استان تهران»

برگزاری «پنجمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری» و «چهارمین نمایشگاه تخصصی انبوه­سازان مسکن و ساختمان استان تهران»