جناب آقای مهندس احمد خرم به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران منصوب گردیدند.

جناب آقای مهندس خرم ریاست هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان با کسب 21 رأی از 25 رأی مأخوذه به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختتمان استان تهران انتخاب شدند.

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif