صورتحساب مالي منتهي به پايان 96

بسمه تعالي

احتراما صورت حساب مالي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن استان تهران مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 96 به پيوست آورده شده است.

جهت دريافت فايل pdf كليك كنيد

commission

ezgif-4-e0c7529fe0.gif