26 تیر 1398

shadow

آگهی انتخابات بازرس در انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران


آگهی انتخابات بازرس در انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

به استناد تبصره یک ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبانماه1389 هیأت محترم وزیران و با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 97/04/11 و سایر مدارک ارسالی از سوی انجمن صنفی یاد شده، بازرسان انجمن که از تاریخ مذکور به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

 

1- آقای سعید علاء الدینی       بازرس اصلی

2- خانم فاطمه رضوانی        بازرس اصلی

3- آقای سید امین یوسفی        بازرس اصلی

4- آقای حسین بنا زاده          بازرس علی البدل

 

حاتم شاکرمی

مدیر کل

از طرف پروانه رضایی