28 اسفند 1397

لیست اخبار

صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی

ائتلاف بزرگ تشکل های کارآفرین اقتصاد ملی


نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

نشست ماهیانه کمیسیون فنی و مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 


صادرات خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی 


شورای عالی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور

پیش نویس. شورای هماهنگی تشکل های مهندسی،  صنفی و حرفه ای کشور 


رتبه و تشخیص صلاحیت

رتبه و تشخیص صلاحیت


اجلاس سراسری انبوه سازان ایران

اجلاس سراسری انبوه سازان ایران


اجلاس سراسری انبوه سازان

برگزاری اجلاس سراسری انبوه سازان با رویکرد بازآفرینی شهری پایدار و صدور خدمات فنی مهندسی در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ -تهران ،سالن خلیج فارس ،نمایشگاه بین الملل


نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از تاریخ 23 الی 25 دی ماه


نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری