30 خرداد 1398

متن اساسنامه انجمن صنفی کارفرمائی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران


بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران »

فصل يكم – كليات

ماده 1 - هدف

             در اجراي مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي وكانونهاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد .

ماده2 -  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي

نام -  انجمن صنفي کارفرمايي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي -  حوزة جغرافيايي استان تهران مي باشد، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است:

تهران، ونک، خیابان خدامی، خیابان تک شمالی ، پلاک 4تلفن4-88649023 فاكس88780028

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء  از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد بطور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و بومی سازی نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- دريافت وروديه، حق عضويت وكمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصويب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني.

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

14- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در كشور و جهان درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري.

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي

1-4- تشویق حرفه ای سازی وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن

2-4- همکاری در اعمال سیاستهای کنترل بر ورود سازندگان غیرمتخصص در زمینه فعالیت های انبوه سازی با هدف ارتقای کیفیت تولید مسکن وحفظ منافع ملی

3-4- ترویج سیاست های ملی مسکن وبهینه سازی،انبوه سازی،ارزان سازی،گسترش فن آوری نوین وافزایش کیفیت ساخت در تولید مسکن

4-4- انتقال تجربیات انبوه سازان ازطریق ارتباط اعضای صنف با یکدیگر

5-4- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن و ارائه مشکلات ونقطه نظرات انجمن صنفی به دستگاه های اجرائی ذیربط ومشارکت در تدوین سیاست ها وآئین نامه های اجرائی بخش مسکن با رعایت حقوق بهره برداران مسکن.

6-4- تشکیل بانک اطلاعات ساختمان و مسکن وبررسی بازار مسکن کشور برای برنامه ریزی و هدایت تولید مسکن

7-4- همکاری ومشارکت وتلاش برای اصلاح قوانین ومقررات وانجام اقدامات لازم برای تسهیل وامنیت فعالیت انبوه سازان وسرمایه گذاران مسکن

8-4- گسترش وآموزش آخرین پدیده های فن آوری در بین اعضاء وترویج رعایت الگوهای مناسب در جهت حفظ منافع بهره برداران ونگهداری واحدهای مسکونی

9-4- برنامه ریزی به منظور رشد واعتلای حرفه های سرمایه گذاری وتولید انبوه مسکن  و حرفه های وابسته

10-4- ایجاد راهکارهای مناسب برای بهره گیری از حرفه های زیر مجموعه انبوه سازی

11-4- ایجاد ارتباط با تشکل های مرتبط حرفه ای در داخل وخارج از کشور

12-4- تشویق اعضاء وهمکاری در تأسیس شرکت تعاونی انبوه سازان وسرمایه گذاران مسکن

13-4- کسب مجوزات لازم وضروری که موجب تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر انبوه سازی مسکن میشود.

14-4- کسب مجوزات لازم برای واردات و یا صادرات ابزار، ماشین آلات و قطعات و کالاهی مرتبط با انبوه سازی با کسب مجوزات رسمی.

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5 – شرايط عضويت

كليه اشخاص حقيقي(کارفرمايان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زيرمي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :

1-     تابعيت ايران .

2- شاغل در حرفه یا صنعت انبوه سازی ساختمان در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل سوابق کاری مورد تأیید انجمن

3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.

4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور .

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي

الف – وروديه براي هر عضو حقیقی 10.000.000 ريال و حقوقی 15.000.000 ريال است که مجمع عمومی عادی تصویب کرده اند و فقط براي يك باردريافت مي‌گردد.

ب - حق عضويت به میزان 10.000.000 ريال که طبق پیشنهاد هیأت مدیره  و به تصویب مجمع رسیده است .

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي.

تبصره 2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 3 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت ، دفتر امورمالي و دفتر ثبت صورتجلسه هیأت مدیره ‌باشد.

ماده 8- كليه اعضا بايد حق عضويت خود را با توجه به ماده7 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند . 

ماده 9 – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 – تشکیل مجامع عمومی

مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است؛ از اجتماع اعضاء حقيقي و يا نمايندگان اعضاي حقوقي، با هماهنگي و نظارت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي به دو صورت عادي وفوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1- براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة درج آگهی در روزنامه تعادل كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله از هر مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضاي انجمن صنفي مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روزپيش از تشكيل بدون احتساب روزهای تعطیل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايند .

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.

ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت 
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت .

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضاء، بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده 13 – وظايف و اختیارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار در خصوص صورتهاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي .

3- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان

4-دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

5- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

6- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

7- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

8- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا.

9- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

10- انتخاب و عزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

11- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور( در مجمع مورخه 21/04/95 با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مصوب شد هیأت مدیره انجمن صنفی اجازه دارد جهت تشکیل ،عضویت  و یا خروج در هر کانون انجمن های صنفی مربوط و اتاق های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، تهران، سایر شهرستان ها و اتاق های برون مرزی تصمیم گیری و اقدام نماید.)

12- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این زمینه

ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسة معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

1-طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تسويه.

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود .

ماده 16-  پس از به حد نصاب رسيدن  تعداد اعضاي  حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا  يكي از اعضاي هيئت مديره ، بلافاصله  هيأت رئيسه مجمع عمومي مركب از دست  کم  يك رئيس، يك نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضاء هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره2- برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاء اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3-هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل  جلسه  همان نصاب  قبلی میباشد که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهدشد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي باذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره- چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد، هیأت رئیسه و هیأت نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- هيأت مديره داراي 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس ، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت كارواموراجتماعي تسليم نمايد .

ماده20- جلسات هيأت مديره هر دو هفته يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا ( حداقل 6 نفر ) رسميت مي يابد . تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت وسايرمدارك شناسايي  انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي (شامل خزانه دار و رئیس یا دبیر انجمن) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد.

ماده22 – رئيس هيات مديره يا دبيرو خزانه دار مشتركا صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي  بوده و حفظ كليه اموال ، دارائيها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن به عهده آنها مي باشد .

تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند؛ با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

ماده23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار   مي گردد .

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي عادی ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد؛ بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسانند.

ماده 24- هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد مسئول حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود .

ماده 25- سایر وظايف و اختيارات هیأت مدیره:

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت ) .

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3- دعوت مجامع عمومي درموعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي

7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11- اتخاذ تصميم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .

ماده 26 –رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.

4- امضای كليه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 27 –  دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير وميتواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده  مي شوند .

ماده 28 – وظايف واختيارات دبير :

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.

3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری ازسوی هیأت مدیره.

4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.

5- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانونی.

7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي .

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و 
دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره يا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .

5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت  ارايه به مجمع عمومي.

تبصره1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره2-خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

ج –بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 30 – بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از 3 نفر بازرس اصلي نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .

6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومی سالانه بطور كتبی و رسمی گزارش نمايند .

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن هرگونه سوء پيشينه كيفري.

5- داشتن حسن شهرت.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- حداقل ده سال سابقه انبوه سازی .

8- عضو این انجمن صنفی با حداقل سه سال سابقه عضویت منتهی به انتخابات باشد.

9- متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

10-داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت، مالی و مهندسی های هفتگانه

تبصره: برای انتخاب بازرسان در رشته های مرتبط داشتن شرایط بند7 الزامی نمی باشد.

ماده 33 – هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای  مربوط توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی، از محل همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود . میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 34 – در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35-  مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفی در موراد زیر منحل می گردد:

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- از تاریخ انحلال انجمن اختیارات مسئولان آن خاتمه یافته و تحت نام تشکل یاد شده حق ادامه فعالیت ندارند.مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزینه تشکل منحل شده در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی(براساس حوزه فعالیت تشکل) جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 3-چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر بعنواناعضاي هيأت تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد .

تبصره4- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد  و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورئيس هيات مديره با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را  عهده دارخواهند شد که درصورت عدم وجود، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا چهار ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديدانتخابات اقدام نمايند و چنانچه ظرف حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.درصورت عدم اقدام وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي  به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل،انحلال تشکل را اعلام می نماید.

ماده 38- هیأت تسویه

هيأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تصفيه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در اختيار موسسه محک  یا یک موسسه عام المنفعه مجاز واگذار  شود .

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ،تابع نظر وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي باشد .

ماده 40- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي قابل اجرا می باشد.

ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

تمام مفاد اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده 41 تبصره در تاريخ21/04/95 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/فوق العاده  انجمن صنفي کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختان استان تهران رسيد .

اجرای مفاد این اساسنامه از زمان تصویب مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 21/04/95 می باشد.

ماده 40 – تغییرات اساسنامه

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد